ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා සමග සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම සඳහා ඉගි…

නිවැරදි වෘත්තියක් තෝරා ගැනීම ජීවිතයේදී ඔබ ගන්න වැදගත් තීරණයක් වන්නට පුළුවන්. නූතන ව්‍යාපාරික සමාජය තුළ ඇති තරඟකාරී බවත් සංකීර්ණත්වයක් හේතුවෙන් ගැළපෙන හෝ තෘප්තිමත් එකවර තෝරා ගැනීම අසීරු විය හැකි නමුත් ඒ සඳහා ඔබ සතුව නිසි වෘත්තීය සැලැස්මක් තිබේ නම් ඔබ අපේක්ෂාවෙන් සිටින ඔබගේ අනාගත ඉලක්ක හා අරමුණු වෙත සාර්ථක ලෙස ළඟාවියහැකි බව හොඳින් මතක තබාගන්න. … Continue reading ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා සමග සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම සඳහා ඉගි…