රැකියාවට අවධානය යොමු කරවන ආකාරය පිළිබඳ ක්ෂණික මාර්ගෝපදේශයන් කිහිපයක්…

රැකියාවට අවධානය යොමු කරවන ආකාරය පිළිබඳ ක්ෂණික මාර්ගෝපදේශයන් කිහිපයක්… කාර්යබහුල වැඩ පරිසරයන් සහ සංකීර්ණ කාර්යයන් බොහෝ විට ඔබට අභියෝගයක් විය හැකිය. එම අභියෝගයන් ජීවිතයට බාධාවක් කර නොගෙන අනාගතය සාර්ථක කර ගැනීමට නම් ඊට අවශ්‍ය කරුණු කාරණා නිසි පරිදි පිළිපැදීම අත්‍යවශ්‍ය වනු ඇත. එකී කරුණු කාරණා අතරින් වඩාත් වැදගත් වන කරුණක් වන්නේ අවධානයයි. අවධානය යනු ජීවිතයට … Continue reading රැකියාවට අවධානය යොමු කරවන ආකාරය පිළිබඳ ක්ෂණික මාර්ගෝපදේශයන් කිහිපයක්…