අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සිදු කරන බඳවා ගැනීම් හිදී කළ යුතු හා නොකළ යුතු දෑ කිහිපයක්…

නිරන්තරයෙන් වෙනස් වන හා පරිණාමය වෙමින් පවතින ලෝකය තුළ තාක්‍ෂණය බොහෝ දෙනා අතර ඉතාමත් කතාබහට ලක්වන කරුණකි. තාක්ෂණයේ සීග්‍ර දියුණුවත් සමඟ නූතනයේ දී අධ්‍යාපනය, වෛද්‍ය විද්‍යාව, කර්මාන්ත, ප්‍රවාහනයට පිවිසීමට ඇති පහසුව සහ එහි ඇති කාර්යක්ෂමතාව හේතුවෙන් අපගේ ජීවිත සැලකිය යුතු ලෙස දියුණු වී තිබීම තාක්ෂණයේ ඇති සුවිශේෂත්වය යි. තාක්ෂණය සියලු දියුණුවත් සමග නැගී එන අන්තර්ජාලය … Continue reading අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සිදු කරන බඳවා ගැනීම් හිදී කළ යුතු හා නොකළ යුතු දෑ කිහිපයක්…