පෞද්ගලික ජීවිතය හා රැකියා ජිවිතය සමබර කර ගන්න අයුරු

” අම්මේ බඩගිනි, තාම උයලා නැද්ද, හිටපන් ළමයෝ මම දරන් තමයි ගෙදර ආවේ”     “මොනවාද අනේ ගෙදර ඇවිල්ලාත් තාම ඔයා ඇදුම් ගලවගත් නැ නේ, ආපු වෙලාවේ ඉදන් කොල් එකක නේ, අපි එක්ක කතා කරන්න ඔයාට වේලාවක් නැද්ද”   මේ අද සමාජයේ සමාජ කුලකය ගත් විට ගොඩක් ගෙවල් වලින් අපිට අසන්නය ලැබෙන පොදු හුවමාරුවකි. අද … Continue reading පෞද්ගලික ජීවිතය හා රැකියා ජිවිතය සමබර කර ගන්න අයුරු