ඉලක්ක සපුරා ගැනිම හා ලගා කර ගැනිම සදහා ඉක්මන් මාර්ගෝපදේශක්

අද අපි ඔනැම කාර්යයන් කිරිමට පෙර කිසියම් ඉලක්කයක් තබා ගෙන ඒ ඔස්සේ ගමන් කරයි. නිවසක් තුල කිසියම් ඉලක්කයක් පෙර දැරි කැගෙන වැඩ කරයි. එසේම කාර්යාලය තුළ පවා ඉලක්ක වලට වැඩ කරයි. අද අපි කාර්මික යුගයේ අවසානය වෙත පැමිණ ඇත. සංවර්ධන වෙමින් පවතින අද අප රට තිරසාර සංවර්ධනය මුහුණ දි ඇත. අද සමාජයෙන් විවිධ පැතිකඩවල් වලින් … Continue reading ඉලක්ක සපුරා ගැනිම හා ලගා කර ගැනිම සදහා ඉක්මන් මාර්ගෝපදේශක්