රැකියා ස්ථානයේ කණ්ඩායම් ගොඩනැගිමේ රහස්

  වර්තමාන සමාජයේ රැකියාවන් තුළ විවිධ ආකාරයේ විවිධ හැකියාවන් ඇති මිනිසුන් සිටිති. වර්තමාන සමාජයේ රැකියාවන් තුළ විවිධ ආකාරයේ විවිධ හැකියාවන් ඇති මිනිසුන් සිටිති. වර්තමානයේ රැකියාව තුල මානව සම්පතට ඉතා ඉහළ වටිනාකමක් හිමි⁣ වි ඇත. එයට හේතුව මුල්‍ය හා භෞතික සම්පතට කල නොහැකි දේවල් මානව සම්පත ලවා කර ගැනිමේ හැකියාව තිබිමයි. භෞතික හා මුල්‍ය සම්පතට වඩා … Continue reading රැකියා ස්ථානයේ කණ්ඩායම් ගොඩනැගිමේ රහස්