කල් දැමීම නවත්වන ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ

මිනිස් ස්වභාවය යනු අරුම පුදුම දෙයකි. එකී ස්වභාවය තුළ ඇති හැසිරීම් රටාවන් ගති පැවතුම් මෙන්ම පුරුදු එකිනෙකාට විවිධාකාරවේ. දිනපතා අප කරනු ලබන සෑම ක්‍රියාවකම මෙන්ම අප ගන්නා සෑම තීරණයක ම අප සතුව ඇති කුඩා හෝ පුරුද්දක් ඇතුළත් වේ. බොහෝ විට මෙම පුරුදු වලින් සමහරක් හොඳ හෝ නරක විය හැකියි. පෞද්ගලික ජීවිතයටත් ව්‍යාපාර ජීවිතයට එකසේ බලපාන … Continue reading කල් දැමීම නවත්වන ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ