ඵලදායී බඳවා ගැනීම් ඔබ ආයතනයට වැදගත් වන්නේ කෙසේද?

හොඳ තත්ත්වයේ සේවකයින් සිටීම ඕනෑම සේවා යෝජකයෙකුගේ අංක එකේ ඉලක්කයයි. නිරන්තරයෙන් වෙනස් වන ව්‍යාපාරික ලෝකයක, සමාගම්වලට අනුවර්තනය කළ හැකි, පක්ෂපාතී, දැනුමැති, විශ්වසනීය හා විශ්වාසයෙන් යුත් පුද්ගලයින් බඳවා ගත යුතු අතර එමඟින් සංවිධානයේ හෝ ආයතනයේ ශ්‍රම බලකායට සහ සමස්ත ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වයට පදනමක් මෙමගින් නිර්මාණය වේ. ආයතනික වර්ධනය සඳහා බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. එබැවින් … Continue reading ඵලදායී බඳවා ගැනීම් ඔබ ආයතනයට වැදගත් වන්නේ කෙසේද?