සේවක කාර්යසාධන ඇගයීම සමාගමට වැදගත් වන්නේ කෙසේද?

ඕනෑම ආයතනයක හෝ සමාගමක නිවැරදි කළමනාකරණාකාරිත්වය එකී සමාගමේ හෝ ආයතනයේ වර්ධනය කෙරෙහි බලපානු ලබන වැදගත් සාධකයකි . ආයතනික කළමනාකාරිත්වය ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් නොවන නමුත් මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය ඒ වෙනුවෙන් විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

එසේ නම් මෙම මානව සම්පත් කළමනාකරණය යනු කුමක්ද?… අපි දැන් ඒ පිළිබඳ මදකට අවධානය යොමු කරමු.
මානව සම්පත් කළමනාකරණය යනු මානව සම්පත් කටයුතු හා අදාළ කළමනාකරණ ක්‍රියාකාරකම් වල ආයතනික ප්‍රතිපත්ති මාලාවකි. එහි කාර්යයන් රැසක් ඇතුළත් වේ.
ඉන් කිහිපයක් මෙසේ සඳහන් කළ හැකිය. සංවිධානයේ රැකියා අවශ්‍යතාවයන් තීරණය කිරීම සහ එම පුරප්පාඩු පිරවීම, පුහුණු කිරීම, කාර්ය සාධනය ඇගයීම, කාර්ය මණ්ඩලය හා කළමනාකරණයට අනුකූල වීම සහතික කිරීම සඳහා සංවිධානයේ කාර්ය මණ්ඩල වෙන් කිරීම හෝ කුලියට ගැනීම වැනි නීති ගණනාවකි.

මෙසේ මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය පිළිබඳ කතාබහ කිරිමේදී බොහෝ දෙනකු හරිහැටි නොදත් එහෙත් දැන ගැනීමට අවශ්‍ය කරුණක් ලෙස කාර්යසාධන ඇගයීම සඳහන් කළ හැකිය.

කාර්ය සාධන ඇගයීම යනු කුමක්දැයි හදුනාගැනීමට පෙර කාර්ය සාධනය යන්නෙහි අර්ථය පිළිබඳ ඔබ අවබෝධයෙන් සිටීම ඉතා වැදගත්.
එය මෙසේ අරුත් දැක්විය හැකිය.
කාර්ය සාධනය යනු රැකියාව අවසන් කිරීම හෝ ඉලක්කයක් සපුරා ගැනීම සඳහා සේවකයා විසින් දරන ලද ප්‍රයත්නයයි. කාර්ය සාධන තත්ත්වය තීරණය කිරීම, සේවක කාර්ය සාධනය පරීක්ෂා කිරීම සහ ඇගයීම කාර්ය සාධන ඇගයීම ලෙස හැඳින්වේ.
මෙය පෞද්ගලික සුදුසුකම්, ගුණාංග, ගුණාත්මකභාවය හා අනාගත හැකියාවන් පිළිබඳව මග පෙන්වීමක් ලෙසද සැලකේ.

දැන් අප කාර්ය සාධන ඇගයීම සමාගමට වැදගත් වන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමු. එහි මූලික කරුණු කිහිපයක් මෙසේ පෙළ ගැස්විය හැකිය.

1. වන්දි තීරණය කිරීම
2.
පුහුණු හා සංවර්ධන සැලසුම්කරණය
3.
ප්‍රතිලාභ කළමනාකරණය
4.
අධීක්ෂණය
5.
අභිප්‍රේරණය
6.
පරිපාලනය
7.
සේවකයන් තේරීමේ වලංගු භාවය
8.
ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය

1. වන්දි තීරණය

කාර්යසාධනය ඇගයීම සේවකයින් විසින් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කළ යුතු ආකාරය ගැන පවසයි. ඔවුන්ගේ කාර්යසාධනය ඇගයීමට සහ වන්දි සාධාරණ ලෙස තීරණය කිරීම මෙමගින් සිදුවේ. සේවකයින්ට නිසි පරිදි වන්දි ගෙවනු ලැබුවහොත්, එය ඔවුන්ව දිරිමත් කරයි. යම් විටක ඔවුන්ගේ කාර්යසාධනය අනුව වන්දි මුදල් නොලැබුවහොත් සේවකයින් ඔවුන්ගේ රැකියාව හා ආයතනය සමඟ සෑහීමකට පත් නොවිය හැකියි.

2. පුහුණු හා සංවර්ධන සැලසුම්කරණය

කාර්යසාධනය ඇගයීම සේවක කාර්ය සාධන මට්ටම හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ. මෙය සැබෑ හැකියාවන්, නිපුණතාවයන් හා විශේෂඥභාවය පිළිබඳ තොරතුරු සපයයි. මෙයින් සේවකයින්ගේ දුර්වලතා දැන ගැනීම සඳහා පුහුණු හා සංවර්ධන සැලසුම් කළ හැකි අතර පුහුණුව සහ සංවර්ධනය සැපයීමෙන්, සම්පත් ඵලදායි ලෙස උපයෝගී කර ගත හැකිය.
සේවයේ නියුතු හැකියාවන්, කුසලතා, අත්දැකීම් හා ආකල්ප කාර්යසාධනය තක්සේරු කිරීම මඟින් හඳුනා ගත හැකිය. එබඳු තොරතුරු මත ප්‍රවර්ධනය හා මාරු කිරීම සම්බන්ධයෙන් තීරණ ඔවුන්ගේ අනාගත කාර්යභාරය සඳහා මම
ඉතාම වැදගත්.

3. ප්‍රතිලාභ කළමනාකරණය

සේවකයින් අභිප්‍රේරණය කිරීම සඳහා කාර්යක්ෂමතා ඇගයීමකට සම්බන්ධ කළ යුතුය. ඔවුන්ගේ කාර්යසාධනය සඳහා සුදුසු ඇගයීමක් නොලැබුණහොත් සේවකයන් අසතුටුදායක වනු ඇත.

4. අධීක්ෂණය

කාර්ය සාධනය අනුව සේවකයින් වර්ගීකරණය කළ හැකිය. කාර්යසාධනය ඇගයීම මගින් දුර්වල කාර්යසාධක සේවකයින්ගෙන් හොඳම කාර්යසාධක සේවකයින් හඳුනා ගත හැකිය. සේවකයකුගේ අධීක්ෂණ මට්ටම තීරණය කිරීමට මෙය ඉතාමත් උපකාරී වේ. එබැවින් අධීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය ලිහිල් කිරීම සඳහා කාර්යසාධනය ඇගයුමට මාර්ගය විවර කරයි.

5. අභිප්‍රේරණය

කාර්යසාධනය තක්සේරු කිරීම සඳහා අභිප්‍රේරණය වැදගත් ක්‍රමවේදයකි. ඔවුන්ගේ කාර්ය සාධනය ලබා දෙන සේවකයින් වටිනා සහ විශ්වාසවන්ත සේවකයින් ලෙස සලකනු ලැබේ. මෙම ආකාරයේ ප්‍රතිචාරයක් මගින් සේවකයින්ට වඩා හොඳ කාර්යයක් කිරීමට දිරිදෙනු ඇත.

6. පරිපාලනය

කාර්යසාධනය ඇගයීම මගින් රැකියා කාර්ය සාධනය, ඵලදායීතාවය පිළිබඳ සුදුසු ප්‍රතිචාර සේවකයින්ට ලබා දිය හැකිය. ඊට අවශ්‍ය වන්නේ කුමක්ද යන්න සොයා ගැනීමටත්, දේවල් වැඩිදියුණු කිරීමටත් මෙය උපකාරි වනු ඇත. කාර්යසාධනය ඇගයීම මගින් වැරදි වලින් ඉගෙන ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙන අතර නිවැරදි ක්රියාමාර්ග ගැනීමටද උපකාරී වේ.

7. සේවකයන් තේරීමේ වලංගු භාවය

කාර්යසාධනය ඇගයීම සේවකයකු තෝරා ගන්නා පරීක්ෂණ ඵලදායීතාවය ඇගයීමට උපකරණයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. එය සංවිධානය විසින් තෝරා ගන්නා ලද පරීක්ෂණය හා ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ප්‍රතිපෝෂණය සපයයි. මෙම පදනම මත සේවකයා තෝරා ගැනීම සඳහා සුදුසු පියවරක් ගත හැකිය.

8. ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය

කාර්යසාධනය ඇගයීම මගින් සේවකයන් හා ඔවුන්ගේ කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුහුණුව සහ සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා දායකත්වයක් මෙන්ම සංවිධානයේ සමස්ත සංවර්ධනයට අවශ්‍ය මානව සම්පත් ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීම සඳහා වූ යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට මෙයින් හැකි වනු ඇත.

සාරාංශය

කාර්ය සාධන ඇගයීම, ඉලක්ක සහ වැඩ කටයුතු කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් අවස්ථාවක් සපයයි. පවත්නා ගැටළු හඳුනා ගැනීමටත් ඒවා නිවැරදි කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීමටත් මෙය උපකාරී වේ. එබැවින් විධිමත් අගැයීම් ඉහත දැක්වෙන පරිදි සේවකයින්ගේ තෘප්තිමත් භාවය, ඵලදායිතාවය හා අභිප්‍රේරණය කෙරෙහි දැවැන්ත බලපෑමක් ඇති බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

සැකැස්ම – බිනාලි රාජපක්ෂ

company culture, Development, workplace