ව්‍යාපාරයක සාර්ථකත්වය උදෙසා සේවකයින් රඳවා තබා ගැනීම පිළිබඳ ව්‍යාපාරයේ කළමනාකාරීත්වය විසින් දැන සිටිය යුතු අත්‍යවශ්‍ය කරුණු කිහිපයක්…

සේවකයින් යනු ආයතනයක ජීවනාලියයි. එහි සාර්ථක ධාවනයට සහ ලාභ ඉපැයීමට ඔවුන්ගෙන් වැය වන ශ්‍රමය අප්‍රමාණයි. වර්තමාන තත්වය තුළ, සංවිධානයකට ඇති ප්‍රධානතම අභියෝගයක් වන්නේ එහි වටිනා හා දක්ෂ සේවකයින් එම සංවිධානයේ හෝ ආයතනයේ රඳවා ගැනීමයි. ආයතනයෙන් ඉවත්ව යන සේවකයින්ගේ ගැටලුව විශාල වශයෙන් පාලනය කිරීමට ආයතනයේ කළමනාකාරිත්වයට හැකි නමුත් එය සම්පූර්ණයෙන් නැවැත්විය නොහැකි ය. එසේනම් අද අප

Continue Reading

Salary Negotiations Tips

Salary negotiation is a tricky affair. If you are looking for higher job satisfaction, longer tenure and greater productivity at your job, it’s time to learn the hack of negotiating salary. Negotiating a better salary does not only mean just more money in your wallet, it shows employers that you know your worth and also

Continue Reading

How to look qualified when little light on experience ?

Is Position described looking fantastic but the experience required is a little out of reach? There are times when you spot a perfect job but you feel a little light on experience. But don’t give up on it just yet! We understand that job market is flooded with candidates, you just need to give your

Continue Reading

How To Retain Your Best Employees?

Hiring best employees is one thing but retaining them is another thing.  It takes some work and strategy on the employer’s part to retain the best talents.  But it’s worth the effort since best talents significantly contribute to the success of the company.  Here are some tips on how to retain the best talents in

Continue Reading