සේවක කාර්යසාධන ඇගයීම සමාගමට වැදගත් වන්නේ කෙසේද?

ඕනෑම ආයතනයක හෝ සමාගමක නිවැරදි කළමනාකරණාකාරිත්වය එකී සමාගමේ හෝ ආයතනයේ වර්ධනය කෙරෙහි බලපානු ලබන වැදගත් සාධකයකි . ආයතනික කළමනාකාරිත්වය ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් නොවන නමුත් මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය ඒ වෙනුවෙන් විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. එසේ නම් මෙම මානව සම්පත් කළමනාකරණය යනු කුමක්ද?… අපි දැන් ඒ පිළිබඳ මදකට අවධානය යොමු කරමු. මානව සම්පත් කළමනාකරණය යනු මානව

Continue Reading

The Route to Identifying Competency Gaps at the Workplace

Competencies can be understood as a set of skills and knowledge components that employees need to possess to deliver optimum performance for the company. Now, the lack of such competencies is what one may call competency gap and it can prove to be potentially dangerous for the organization, resultant of non-performance issues. If competency gaps

Continue Reading

Soft Skills For Better Performance

  For the success of any business or the organization, employers are seeking experience, key skills and other educational qualifications. Even though these hard skills are the indispensable part of any job, there are certain “soft skills” which are extremely important to indicate a person’s job performance. Soft skills are the personal skills that set

Continue Reading

Secrets to acing an Interview with the CEO

The recruiter, the hiring manager and others, all have approved your capability to get hired. You are on the verge of getting selected but now you are scheduled to interview with the CEO. As CEO is the person who typically cares for the success of the company so cracking the interview won’t be easy with

Continue Reading

How to look qualified when little light on experience ?

Is Position described looking fantastic but the experience required is a little out of reach? There are times when you spot a perfect job but you feel a little light on experience. But don’t give up on it just yet! We understand that job market is flooded with candidates, you just need to give your

Continue Reading

Headhunters vs Recruiters vs Hiring Managers

Whether headhunters or recruiters or hiring managers, all roles have same mission- finding a right person to fill a position but their responsibilities vary. As a jobseeker, you need to know how they are different from each other. Our easy-to-understand guide will help you out – Headhunters Headhunters are bounty hunters to some extent and

Continue Reading

On The Job Learning. How To Optimize?

A new employee is expected to perform new duties, learn a large amount of information and master a variety of skills within short period of time. The initial training period is a probation period to test their abilities and competency. It a two-way street wherein both employer and employee have to give in their best.

Continue Reading

How To Choose The Right Referees For Your Resume?

Are you about to throw your hat in the ring to get your perfect job? If yes, watch out for the right referees. They are of vital importance and can land you in the right job. Even if you have all the right skills that your prospective company needs, all the endeavour will be in

Continue Reading

Lost Career Passion, How To Rediscover ?

Lost your passion at work? Lacking motivation? Don’t feel like working anymore? If you are tangled in such a rut especially if you are the one who used to cherish what you do but somehow lost your way- Stop fretting, there is a HOPE. Recover the long-lost devotion at your work by following these simple

Continue Reading

How To Properly Turn Down A Job Offer?

Declining a job offer is hard to do. And when you worked hard to get one, it becomes more difficult to turn it down. Whether you are offered a job that you would never accept in a million years or you want to maintain good relationship with HR department because you might consider the job

Continue Reading