ව්‍යාපාරයක සාර්ථකත්වය උදෙසා සේවකයින් රඳවා තබා ගැනීම පිළිබඳ ව්‍යාපාරයේ කළමනාකාරීත්වය විසින් දැන සිටිය යුතු අත්‍යවශ්‍ය කරුණු කිහිපයක්…

සේවකයින් යනු ආයතනයක ජීවනාලියයි. එහි සාර්ථක ධාවනයට සහ ලාභ ඉපැයීමට ඔවුන්ගෙන් වැය වන ශ්‍රමය අප්‍රමාණයි. වර්තමාන තත්වය තුළ, සංවිධානයකට ඇති ප්‍රධානතම අභියෝගයක් වන්නේ එහි වටිනා හා දක්ෂ සේවකයින් එම සංවිධානයේ හෝ ආයතනයේ රඳවා ගැනීමයි. ආයතනයෙන් ඉවත්ව යන සේවකයින්ගේ ගැටලුව විශාල වශයෙන් පාලනය කිරීමට ආයතනයේ කළමනාකාරිත්වයට හැකි නමුත් එය සම්පූර්ණයෙන් නැවැත්විය නොහැකි ය. එසේනම් අද අප

Continue Reading

ඔබේ නව ව්‍යාපාරයේ වර්ධනය වේගවත් කිරීම සඳහා වන ක්‍රමවේදයන් කිහිපයක්…

නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේදී ව්‍යාපාරයේ වර්ධනය වේගවත් කිරීම ඔබේ ව්‍යාපාරයේ අනාගත සාර්ථකත්වය සඳහා ඉතාම වැදගත් වේ. වර්තමාන වෙළඳපොලේ ඇති තරඟකාරීත්වය හේතුවෙන් ව්‍යාපාරයක් වර්ධනය කිරීම යම් අභියෝගාත්මක කරුණක් වන නමුත් ව්‍යාපාරික සමාජය හා ප්‍රජාව පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝදයක් ඔබතුල ඇත්නම් එය ඔබට කිසිසේත් අසීරු නොවනු ඇත. එබැවින් ඔබේ ව්‍යාපාරය ප්‍රමාණය කුමක් වුවත් පෙර නොවූ විරූ හා අතිවිශාල

Continue Reading

The Route to Identifying Competency Gaps at the Workplace

Competencies can be understood as a set of skills and knowledge components that employees need to possess to deliver optimum performance for the company. Now, the lack of such competencies is what one may call competency gap and it can prove to be potentially dangerous for the organization, resultant of non-performance issues. If competency gaps

Continue Reading

07 ways to simplify your workplace

Whatever be the nature of job, extreme pressure is always mounted on everyone. To reduce stress and simply your work life, here is the ultimate guide to help you – Harmonize your decisions with your values Experts suggest it is easier to make difficult decisions when you know your values well mainly shared values within

Continue Reading

Salary Negotiations Tips

Salary negotiation is a tricky affair. If you are looking for higher job satisfaction, longer tenure and greater productivity at your job, it’s time to learn the hack of negotiating salary. Negotiating a better salary does not only mean just more money in your wallet, it shows employers that you know your worth and also

Continue Reading

Importance effective on-boarding

You have selected the best of employees as your company grows. But you have won the half battle. The other most important part is to on-board those qualified employees properly. According to a survey, the new hires have admitted that their decision on whether they will stay with an organization is made within their first

Continue Reading

How to look qualified when little light on experience ?

Is Position described looking fantastic but the experience required is a little out of reach? There are times when you spot a perfect job but you feel a little light on experience. But don’t give up on it just yet! We understand that job market is flooded with candidates, you just need to give your

Continue Reading

How To Choose The Right Referees For Your Resume?

Are you about to throw your hat in the ring to get your perfect job? If yes, watch out for the right referees. They are of vital importance and can land you in the right job. Even if you have all the right skills that your prospective company needs, all the endeavour will be in

Continue Reading

Work Place Negativity – How to Minimize?

Negativity spreads everywhere even in the work place.  It can affect everyone in the organization.  But the good thing is that a person, a boss or any other employee, can negate the negativity and turn it into a positive experience.  If there is negativity everywhere, one has a choice to either respond with negativity as

Continue Reading