සේවකයින් රඳවා ගැනීමේ උපාය මාර්ග පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

ව්‍යාපාර සඳහා ඇති ප්‍රධාන අභියෝගය වන්නේ ආයෝජන වලින් උපරිම ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා රඳවා ගැනීමේ උපාය මාර්ග ව්‍යාපාරික අරමුණු සමඟ පෙළ ගැස්වීම යි  . ආයතනික සමාජ වගකීම රඳවා ගැනීමේ උපායමාර්ගවල වර්ධන ක්ෂේත්‍රයකි .ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාව හෝ පරිසරය කෙරෙහි කැපවීමක් පෙන්නුම් කරන සේවා යෝජකයෙකු සමඟ සේවකයින් රැඳී සිටීමට වැඩි ඉඩක් ඇති අතරම, පාරිභෝගිකයින් වැඩි වැඩියෙන් ශක්තිමත් සමාජ වගකීම් ප්‍රතිපත්ති පෙන්වන සමාගම් සමඟ

Continue Reading

Learning About the Organizational Structure of 3 Top Start-Ups

Improved self-management, freelance workers and independent task forces as opposed to compartmentalized structures – these are all developing trends around the world for new start-ups. Revolutionary businessmen like Elon Musk and Mark Zuckerberg have both described the organizational structures of their respective companies to be their biggest asset. Discussed below are some interesting facts about the organizational

Continue Reading

Selecting the Appropriate Organizational Structure for your Business

When establishing a new business, the company’s organizational structure has to be the center of attention. The structure has to be decided as per the company’s scope, industry and commercial objectives. Organizational structures have to be as ordered and simply defined as communication flowcharts or algorithms. Inadequately conceived organizational structures will cause inactive, unproductive communication

Continue Reading

How Technology can Aid Cost Reduction in Business?

It never ceases to amaze how technology has completely changed businesses. It has touched every aspect of business for the better. The best part is, the journey continues unabated. Embracing each new innovation in technology is what smart businesses do. After all, the bottom line is about increased efficiency and productivity. Proper use of technology

Continue Reading

ව්‍යාපාරයක සාර්ථකත්වය උදෙසා සේවකයින් රඳවා තබා ගැනීම පිළිබඳ ව්‍යාපාරයේ කළමනාකාරීත්වය විසින් දැන සිටිය යුතු අත්‍යවශ්‍ය කරුණු කිහිපයක්…

සේවකයින් යනු ආයතනයක ජීවනාලියයි. එහි සාර්ථක ධාවනයට සහ ලාභ ඉපැයීමට ඔවුන්ගෙන් වැය වන ශ්‍රමය අප්‍රමාණයි. වර්තමාන තත්වය තුළ, සංවිධානයකට ඇති ප්‍රධානතම අභියෝගයක් වන්නේ එහි වටිනා හා දක්ෂ සේවකයින් එම සංවිධානයේ හෝ ආයතනයේ රඳවා ගැනීමයි. ආයතනයෙන් ඉවත්ව යන සේවකයින්ගේ ගැටලුව විශාල වශයෙන් පාලනය කිරීමට ආයතනයේ කළමනාකාරිත්වයට හැකි නමුත් එය සම්පූර්ණයෙන් නැවැත්විය නොහැකි ය. එසේනම් අද අප

Continue Reading

7 Crucial Steps Businesses Should Follow To Achieve Their Goals

Making that step from a small time business to one that is successful can be very difficult. Here is a brief overview on the crucial steps businesses should follow to achieve their goals – Setting Up Clear and Achievable Business Goals The main questions that every administrator of a business must ask before setting up

Continue Reading

Why is it essential to be a mission-driven company?

Several management executives fail to understand the difference between a task and a mission. Whereas a task can feel like an obsession, a mission is purer. It is a collective dream that every employee must share. When implemented effectively, this idea of a mission can become an asset in refining administrative performance and cost-effectiveness. The

Continue Reading

ඵලදායී බඳවා ගැනීම් ඔබ ආයතනයට වැදගත් වන්නේ කෙසේද?

හොඳ තත්ත්වයේ සේවකයින් සිටීම ඕනෑම සේවා යෝජකයෙකුගේ අංක එකේ ඉලක්කයයි. නිරන්තරයෙන් වෙනස් වන ව්‍යාපාරික ලෝකයක, සමාගම්වලට අනුවර්තනය කළ හැකි, පක්ෂපාතී, දැනුමැති, විශ්වසනීය හා විශ්වාසයෙන් යුත් පුද්ගලයින් බඳවා ගත යුතු අතර එමඟින් සංවිධානයේ හෝ ආයතනයේ ශ්‍රම බලකායට සහ සමස්ත ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වයට පදනමක් මෙමගින් නිර්මාණය වේ. ආයතනික වර්ධනය සඳහා බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. එබැවින්

Continue Reading

7 Innovative Ways Your Business Should Follow For Waste Reduction

Do you know your business probably produces twice as much waste than it did a couple of years ago? Recent studies have shown that with the increase in over-packaging and plastic use, waste materials are on the rise in office spaces.  Here are 7 innovative ways your business should follow for waste reduction – Do

Continue Reading

Does the poison pill strategy bring in litigation uncertainty?

As hostile takeovers became a seemingly common and acknowledged part of most capitalistic business practices, the over-all belief during the rise of these conglomerates was that occupant management can take no action whatsoever in order to effectively prevent an unwanted and hostile takeover. The only available defensive mechanism for these businesses was the poison pill.

Continue Reading